PYHÄN KARAVAANARIT RY

 

Perustettu 17.4.2022 ajamaan Pyhätunturin karaavaanari alueen kausipaikkalaisten etuja.

PYHÄN KARAVAANARIT RY

 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2022-2023

 

1. Uuden yhdistyksen toiminnan aloitus ja pitkäaikaisen toimintasuunnitelman kehittäminen yhdistyksen jäsenien kanssa.

 

2. Yhteistyön kehittämisestä Pyhän, Pelkosenniemen ja Kemijärven kuntien kanssa.

 

3. Lisätään vaunualueen ja sen asukkaiden viihtyisyyttä 

 •  järjestämällä asukkaille erilaisia tapahtumia esim. makkaranpaistoa, lasten kisailua, lasketteluretkiä, arpajaisia, illanviettoja yms.

 •  neuvottelemalla vastuullisten Pyhän karavaanialueen palveluntuottajien kanssa vaunualueen ja huoltotilojen toimivuudesta sekä kehittämisestä

 •  valvomalla ja opastamalla asukkaita yhteisten tilojen käytössä

 

4. Lisätään vaunualueen turvallisuutta

 •  opastamalla ja auttamalla jäsenistöä oikeaan ja turvalliseen vaunun käyttöön ja hankkimalla kaappiin vaunujen tärkeimpiä varaosia.

 •  neuvottelemalla vaunualueen vastuullisten hoitajien kanssa vaunualueen turvallisuuden kehittämisestä

 •  valvotaan ja edesautetaan vaunualueen järjestyssääntöjen noudattamista

 

5. Neuvotellaan Pyhän alueen palveluntuottajien kanssa vaunuilijoiden huomioimisesta yrityksen toiminnassa

 

6. Valvotaan kausipaikkalaisten etuja neuvottelemalla hintapolitiikasta Pyhän kanssa

 

7. Annetaan rinnetoiminnasta ja latuverkostosta vastaaville palautetta ja näin vaikutetaan rinneturvallisuuteen ja -viihtyvyyteen sekä latuverkoston hoitamiseen sekä kunnossapitoon.

PYHÄN ASUNTOVAUNUALUEEN ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 §                 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pyhän Karavaanarit ry ja sen kotipaikka on Pelkosenniemen kunta.

Näissä säännöissä käytetään nimeä PYHKA tai yhdistys.

 

2 §                 TARKOITUS JA TOIMINTA

PYHKA on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on asuntoauto/-vaunualueen asukkaiden yhteisten etujen valvonta sekä alueen olosuhteiden ja viihtyvyyden kehittäminen.

PYHKA toteuttaa tarkoitustaan:

 • neuvottelemalla sidosryhmien kanssa aluetta ja sen asukkaita koskevista asioista,

 • tekemällä esityksiä alueen kehittämiseksi, järjestämällä alueen asukkaille juhlia, retkiä, illanviettoja ja muuta samantapaista yhteistä toimintaa ja lisäämällä heidän viihtyvyyttään, 

 • valvomalla alueelle laadittujen sääntöjen noudattamista,

 • tekemällä toiminnan vaatimia sopimuksia toimintansa tukemiseksi PYHKA voi järjestää Bingo-toimintaa, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja, yms.,

 • perii yhdistykselle palkkioita jäsentensä kolmannelle tekemästä talkootyöstä,

 • vuokraa mahdollisesti omistamaansa irtainta omaisuutta,

 • vastaanottaa lahjoituksia ja perintöjä

Syntyneet varat käytetään yhdistyksen toiminnan edistämiseksi.

Yhdistys voi omistaa ja hallita arvopapereita, kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi yleisen kokouksen päätöksellä vastaaviin keskusjärjestöihin.

 

3 §                 JÄSENET

PYHKA jäseneksi pääsee jokainen Pyhän vaunualueen kausipaikalla asuva vaunukuntaan kuuluva henkilö kirjallisen jäsenilmoituksen perusteella.

Uudet jäsenet hyväksyy PYHKA hallitus.

Jäsenen katsotaan jäsenilmoituksessaan sitoutuneen noudattamaan näitä sääntöjä ja PYHKA hallituksen päätöksiä sekä vastaamaan muista PYHKA asettamista velvoitteista. 

Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenille vuosittaisen jäsenmaksun.

Jäsenen tulee erota PYHKAsta, mikäli hän ei lunasta kausipaikkaa seuraavalle toimintakaudelle.

Jäsen voi myös erota PYHKAsta tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan toimintakauden päättyessä.

Jäsentä, joka ei noudata näitä sääntöjä tai hallituksen päätöksiä ja määräyksiä tai muulla tavoin toimii PYHKAlle vahinkoa tuottavasti, voi hallitus rangaista asianomaista kuultuaan:

 • henkilökohtaisella varoituksella

 • sulkemalla pois PYHKAn toiminnasta määräajaksi

 • PYHKAsta erottamisella määräajaksi tai kokonaan.

Toiminnasta sulkeminen ei vapauta velvoitteista PYHKAa kohtaan.

 

4 §                 YHDISTYKSEN HALLINTO

PYHKAn päätösvaltaa käytetään yhdistyksen kokouksessa. PYHKAn toimintaa johtaa ja kokouksen tekemiä päätöksiä toimeenpanee hallitus.

Vuosikokous pidetään maalis-/huhtikuun aikana hallituksen määräämässä paikassa.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos kokous tai hallitus niin päättää tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityistä asiaa varten vaatii.

Kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

5 §                 YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava kuukautta ennen kokousta netissä yhdistyksen kotisivuilla ja/tai FaceBookissa , sähköpostilla ja WhatsApp ryhmässä sekä huoltotilojen seinällä.

Yhdistyksen kokoukseen on oikeus osallistua jokaisella jäsenellä. Sama henkilö voi edustaa valtakirjalla enintään viittä (5) jäsentä, kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, kun se on kokouskutsussa mainittu.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni kullakin täysi-ikäisellä jäsenellä.

Päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet.  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.  Vaaleissa saman äänimäärän saaneiden kesken arpa.

 

6 §                 VUOSIKOKOUS

                      Vuosikokouksessa:

 • esitetään PYHKAn toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta

 • päätetään edellisen kauden toimintakertomuksen hyväksymisestä

 • esitetään PYHKAn tilikertomus edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto

 • vahvistetaan tilikertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta

 • päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista ja kulukorvauksista

 • valitaan PYHKAlle hallituksen puheenjohtaja

 • valitaan erovuoroisten tilalle kaksi viiva kolme (2-3) hallituksen jäsentä

 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa

 • vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 • käsitellään muut esityslistaan merkityt asiat

Jäsenten kirjallisesta vaatimuksesta on yhdistyksen kokouksen esityslistalle merkittävä asia, jonka jäsen haluaa saada kokouskäsittelyyn edellyttäen, että tämä esitys on jätetty hallitukselle viimeistään kahtakymmentäyhtä (21) päivää ennen kokousta.

 

7 §                 HALLITUS

Hallituksen muodostavat vuosikokouksen valitsemat vuodeksi valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valittavat neljä viiva kuusi (4-6) jäsentä, joista kaksi viiva kolme (2-3) on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä ja vähintään yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä esimerkiksi Teams tai WhatsApp. Hallituksessa tulee päätökseksi mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä ja vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muutoin puheenjohtajan mielipide.

Hallitukselle kuuluvat seuraavat tehtävät:

 • kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat,

 • ratkaisee jäseneksi pääsyasiat

 • hoitaa PYHKAn talousasiat

 • valitsee edustajat käytäviin PYHKAa koskeviin neuvotteluihin

 • laatii toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen sekä toiminta- ja tilikertomuksen

 • nimittää avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat

 • seuraa ja edistää alueen kehitystä ja valvoo jäsentensä etuja

 

8 §                 TILI- JA TOIMINTAKAUSI

PYHKAn tilikausi on kalenterivuosi 01.01. – 31.12.

ja toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

 

9 §                 YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

PYHKAn nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, joista toisen on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

10 §               YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai PYHKAn purkamista koskeva päätös on tehtävä siten, että sääntömuutosten kohdalta päätös tehdään yhdessä yhdistyksen kokouksessa, jossa ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ja PYHKAn purkamisen kohdalta kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on kolme (3) kuukautta ja joissa molemmissa ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

Jos PYHKA päätetään purkaa tai lakkauttaa, sen omaisuus on käytettävä viimeisen kokouksen määräämällä tavalla karavaanari toiminnan edistämiseksi.